GCatholic.org


Saints and Blesseds

of

Romania Romania

Saints (8 Saints, 14 Blesseds)BirthplaceDeath PlaceYear of DeathAscending
Saint Potito, laypersonRomaniaItaly Italy160
Saint Bretannione di Tomis, archbishop>369
Saint Sabbas the Goth, laypersonRomaniaRomania372
Saint Caius, laypersonRomaniaIV century
Saint Hermes, laypersonRomaniaIV century
Saint Teotimo di Tomis, archbishop>402
Saint Emeric of Hungary (Imre), laypersonHungary HungaryRomania1031
Saint Štefan Pongrác (István Pongrácz), priestRomaniaSlovakia Slovakia1619
Blessed Jeremiah of Wallachia (Ieremia / Ioan Costişte), priestRomaniaItaly Italy1625
Blessed Vilmos Apor, bishopRomaniaHungary Hungary1945
Blessed Vasile Aftenie, bishopRomaniaRomania1950
Blessed Anton Durcovici, bishopAustria AustriaRomania1951
Blessed János Scheffler, bishopRomaniaRomania1952
Blessed Valeriu Traian Frenţiu, bishopRomaniaRomania1952
Blessed Ioan Suciu, bishopRomaniaRomania1953
Blessed Szilárd István Bogdánffy, bishopRomaniaRomania1953
Blessed Vladimir Ghika, priestTurkey TurkeyRomania1954
Blessed Tit Liviu Chinezu, bishopRomaniaRomania1955
Blessed Veronica Antal, laypersonRomaniaRomania1958
Blessed Ioan Bălan, bishopRomaniaRomania1959
Blessed Alexandru Rusu, bishopRomaniaRomania1963
Blessed Iuliu Hossu, bishopRomaniaRomania1970

© 2021 GCatholic.org

Up