Lịch Phụng Vụ

Việt Nam Vietnam

Switch to English ENSwitch to Vietnamese VI
Tháng Giêng
Mùa Giáng Sinh
1Chủ NhậtT

Thánh Ma-ri-a, Ðức Mẹ Chúa Trời

2Thứ HaiN

Thánh Ba-xi-li-ô Cả và thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

3Thứ Ba

Thứ Ba trước Lễ Hiển Linh

n

Kính Danh rất thánh Chúa Giê-su

4Thứ Tư

Thứ Tư trước Lễ Hiển Linh

5Thứ Năm

Thứ Năm trước Lễ Hiển Linh

6Thứ Sá

Thứ Sá trước Lễ Hiển Linh

7Thứ Bảy

Thứ Bảy trước Lễ Hiển Linh

n

Thánh Rây-mun-đô Pê-nha-pho, linh mục

8Chủ NhậtT

Chúa Hiển Linh

9Thứ HaiK

Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa

Mùa Quanh Năm
10Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

11Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

12Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

13Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

n

Thánh Hi-la-ri-ô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

14Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

15Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm

16Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

17Thứ BaN

Thánh An-tôn, viện phụ

18Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

19Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

20Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

n

Thánh Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo

n

Thánh Xê-bát-ti-a-nô, tử đạo

21Thứ BảyN

Thánh A-nê, trinh nữ, tử đạo

22Chủ Nhật

Tết Nguyên Đán

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm

23Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm

Kính Nhớ Tổ Tiên Và Ông Bà Cha Mẹ

24Thứ Ba

Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm

N

Thánh Phan-xi-cô đơ Xan, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

25Thứ TưK

Thánh Phao-lô, tông đồ trở lại

26Thứ NămN

Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục

27Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm

n

Thánh An-giê-la Mê-ri-si, trinh nữ

28Thứ BảyN

Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

29Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm

30Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

31Thứ BaN

Thánh Gio-an Bốt-cô, linh mục

Tháng Hai
Mùa Quanh Năm
1Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

2Thứ NămK

Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thánh

3Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

n

Thánh An-ga-ri-ô, giám mục

n

Thánh Bơ-la-xi-ô, giám mục, tử đạo

4Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

5Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm

6Thứ HaiN

Thánh Phao-lô Mi-kicác bạn, tử đạo

7Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

8Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, trinh nữ

n

Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni

9Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

10Thứ SáN

Thánh Cô-lát-ti-ca, trinh nữ

11Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

n

Đức Mẹ Lộ-đức

12Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm

13Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm

14Thứ BaN

Thánh Sy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, giám mục

15Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm

16Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm

17Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm

n

Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ

18Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

19Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Quanh Năm

20Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

21Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm

n

Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Mùa Chay
22Thứ Tư

Thứ Tư Lễ Tro

23Thứ Năm

Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro

n*

Thánh Pô-li-cáp, giám mục, tử đạo

24Thứ Sá

Thứ Sá sau Thứ Tư Lễ Tro

25Thứ Bảy

Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro

26Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay

27Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

n*

Thánh Ghê-gô-ri-ô thành Narek, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh

28Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

Tháng Ba
Mùa Chay
1Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

2Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

3Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

4Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

n*

Thánh Ca-xi-mia

5Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay

6Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Chay

7Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Chay

n*

Thánh nữ Pe-pê-tu-a và thánh nữ Phê-li-xi-ta, tử đạo

8Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Chay

n*

Thánh Gio-an Thiên Chúa, Tu sĩ

9Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Chay

n*

Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, nữ tu

10Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mùa Chay

11Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Chay

12Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay

13Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Chay

14Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Chay

15Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Chay

16Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Chay

17Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Ba Mùa Chay

n*

Thánh Pát-tric, giám mục

18Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Chay

n*

Thánh Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem, tiến sĩ Hội Thánh

19Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay

20Thứ HaiT

Thánh Giu-se, Bạn trăm năm Đức Trinh nữ Maria

21Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Chay

22Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Chay

23Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Chay

n*

Thánh Tu-ri-bi-ô Môn-rô-vê-khô, giám mục

24Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Tư Mùa Chay

25Thứ BảyT

Lễ Truyền Tin

26Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay

27Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Chay

28Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Chay

29Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Chay

30Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Chay

31Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Năm Mùa Chay

Tháng Tư
Mùa Chay
1Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Chay

2Chủ Nhật

Chúa Nhật Lễ Lá

3Thứ Hai

Thứ Hai Tuần Thánh

4Thứ Ba

Thứ Ba Tuần Thánh

5Thứ Tư

Thứ Tư Tuần Thánh

Tam nhật Thánh
6Thứ Năm

Thứ Năm Tuần Thánh

7Thứ Sá

Thứ Sáu Tuần Thánh

8Thứ Bảy

Thứ Bảy Tuần Thánh

Mùa Phục Sinh
9Chủ Nhật

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh

10Thứ HaiT

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

11Thứ BaT

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

12Thứ TưT

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

13Thứ NămT

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

14Thứ SáT

Thứ Sá trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

15Thứ BảyT

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh

16Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Phục Sinh (Kính Lòng Thương Xót Chúa)

17Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

18Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

19Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

20Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

21Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

n

Thánh An-xen-mô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

22Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh

23Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh

24Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

n

Thánh Phi-đên Dich-ma-rinh-gan, linh mục, tử đạo

25Thứ BaK

Thánh Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng

26Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

27Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

28Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh

n

Thánh Lu-i đơ Mông-pho, linh mục

n

Thánh Phê-rô Sa-nen, linh mục, tử đạo

29Thứ BảyN

Thánh Ca-ta-ri-na Si-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

30Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh

Tháng Năm
Mùa Phục Sinh
1Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

n

Thánh Giu-se thợ

2Thứ BaN

Thánh A-tha-na-xi-ô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

3Thứ TưK

Thánh Phi-lip-phê và thánh Gia-cô-bê, tông đồ

4Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

5Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

6Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh

7Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh

8Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

9Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

10Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

n

Thánh Gio-an thành Ávila, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

11Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

12Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

n

Thánh Nê-rê-ô và thánh A-ki-lê-ô, tử đạo

n

Thánh Păng-ra-xi-ô, tử đạo

13Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh

n

Đức Mẹ Fa-ti-ma

14Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh

15Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

16Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

17Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

18Thứ NămT

Lễ Thăng Thiên

19Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

20Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh

n

Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, linh mục

21Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Phục Sinh

22Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

n

Thánh Ri-ta thành Ca-xi-a, Nữ tu

23Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

24Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

25Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

n

Thánh Bê-đa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

n

Thánh Ghê-gôri-ô VII, giáo hoàng

n

Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na Pat-di, trinh nữ

26Thứ SáN

Thánh Phi-lip-phê Nê-ri, linh mục

27Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

n

Thánh Au-tinh thành Can-tơ-bơ-ri, giám mục

28Chủ NhậtT

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Mùa Quanh Năm
29Thứ HaiN

Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh

30Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

31Thứ TưK

Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét

Tháng Sáu
Mùa Quanh Năm
1Thứ NămN

Thánh Giút-ti-nô, tử đạo

2Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm

n

Thánh Mác-sê-li-nô và thánh Phê-rô, tử đạo

3Thứ BảyN

Thánh Ca-rô-lô Loan-gacác bạn, tử đạo

4Chủ NhậtT

Lễ Chúa Ba Ngôi

5Thứ HaiN

Thánh Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo

6Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm

n

Thánh Nô-bec-tô, giám mục

7Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm

8Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm

9Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm

n

Thánh Ép-rem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

10Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

11Chủ NhậtT

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

12Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm

13Thứ BaN

Thánh An-tôn thành Pa-đô-va, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

14Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm

15Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm

16Thứ SáT

Lễ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su

17Thứ BảyN

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a

18Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Mười Một Mùa Quanh Năm

19Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm

n

Thánh Rô-moan-đô, viện phụ

20Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm

21Thứ TưN

Thánh Lu-y Gon-da-ga, tu sĩ

22Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gio-an Phít-sơ, giám mục, và thánh Tô-ma Mo, tử đạo

n

Thánh Pao-li-nô, giám mục Nô-la

23Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm

24Thứ BảyT

Sinh nhật thánh Gio-an Tẩy Giả

25Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm

26Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm

27Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm

n

Thánh Sy-ri-lô, giám mục A-lê-xan-ri, tiến sĩ Hội Thánh

28Thứ TưN

Thánh I-rê-nê, giám mục, tử đạo, tiến sĩ Hội Thánh

29Thứ NămT

Thánh Phê-rô và thánh Phao-lô, tông đồ

30Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm

n

Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rô-ma

Tháng Bảy
Mùa Quanh Năm
1Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

2Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

3Thứ HaiK

Thánh Tô-ma, tông đồ

4Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

n

Thánh nữ Ê-li-sa-bét Bồ-đào-nha

5Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

n

Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, linh mục

6Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

n

Thánh Ma-ri-a Go-rét-ti, trinh nữ, tử đạo

7Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

8Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

9Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

10Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

11Thứ BaN

Thánh Biển-đức, viện phụ

12Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

13Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

n

Thánh Hen-ri-cô

14Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm

n

Thánh Ca-mi-lô Len-li, linh mục

15Thứ BảyN

Thánh Bô-na-ven-tu-ra, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

16Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

17Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

18Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

19Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

20Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

n

Thánh A-pô-li-na-rê, giám mục tử đạo

21Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

n

Thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-xi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

22Thứ BảyK

Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na

23Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

24Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

n

Thánh Sa-ben Mac-lup, linh mục

25Thứ BaK

Thánh Gia-cô-bê, tông đồ

26Thứ TưN

Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Ma-ri-a

27Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

28Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

29Thứ BảyN

Thánh nữ Mác-ta, thánh nữ Ma-ri-a và thánh La-xa-rơ

30Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

31Thứ HaiN

Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục

Tháng Tám
Mùa Quanh Năm
1Thứ BaN

Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

2Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

n

Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục

n

Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, giám mục

3Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

4Thứ SáN

Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục

5Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm

n

Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

6Chủ NhậtK

Chúa Hiển Dung

7Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

n

Thánh Ga-ê-ta-nô, linh mục

n

Thánh Xit-tô II, giáo hoàng và các bạn, tử đạo

8Thứ BaN

Thánh Đa-minh, linh mục

9Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

n

Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo

10Thứ NămK

Thánh Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo

11Thứ SáN

Thánh Cờ-la-ra, trinh nữ

12Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan, nữ tu

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

13Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

14Thứ HaiN

Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, linh mục, tử đạo

15Thứ BaT

Đức Ma-ri-a Lên Trời

16Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

n

Thánh Stê-pha-nô Hungary

17Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

18Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

19Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gio-an Ơ-đơ, linh mục

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

20Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

21Thứ HaiN

Thánh Piô X, giáo hoàng

22Thứ BaN

Đức Ma-ri-a Nữ vương

23Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

n

Thánh Rô-sa Li-ma, trinh nữ

24Thứ NămK

Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ

25Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

n

Thánh Giu-se Ca-la-xan, linh mục

n

Thánh Lu-y

26Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

27Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

28Thứ HaiN

Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

29Thứ BaN

Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết

30Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

31Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Tháng Chín
Mùa Quanh Năm
1Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

2Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

Ngày Quốc Khánh

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

3Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

4Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

5Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

6Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

7Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

8Thứ SáK

Sinh nhật Đức trinh nữ Maria

9Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

n

Thánh Phê-rô Cơ-la-ve, linh mục

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

10Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

11Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

12Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

n

Danh Rất Thánh trinh nữ Ma-ri-a

13Thứ TưN

Thánh Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

14Thứ NămK

Suy tôn Thánh giá

15Thứ SáN

Đức Mẹ sầu bi

16Thứ BảyN

Thánh Co-nê-li-ô, giáo hoàng và thánh Sip-ri-a-nô, giám mục, tử đạo

17Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

18Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

19Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo

20Thứ TưN

Thánh An-rê Kim Tê-gon, Phao-lô Chứng Ha-sancác bạn, tử đạo

21Thứ NămK

Thánh Mat-thêu, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng

22Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

23Thứ BảyN

Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na, linh mục

24Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

25Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

26Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

n

Thánh Cót-ma và thánh Đa-mi-a-nô, tử đạo

27Thứ TưN

Thánh Vinh-sơn Phao-lô, linh mục

28Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm

n

Thánh Lô-ren-xô Ru-ycác bạn, tử đạo

n

Thánh Ven-xét-lao, tử đạo

29Thứ SáK

Các Tổng lãnh thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-enRa-pha-en

30Thứ BảyN

Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Tháng Mười
Mùa Quanh Năm
1Chủ NhậtT

Đức Mẹ Mân Côi

2Thứ HaiN

Các thiên thần hộ thủ

3Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

4Thứ TưN

Thánh Phan-xi-cô thành Át-xi-di

5Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

n

Thánh Faustina Kowalska, trinh nữ

6Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

n

Thánh Bơ-ru-nô, linh mục

7Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

8Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

9Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gio-an Lê-ô-nác-đi, linh mục

n

Thánh Đi-ô-ni-xi-ô, giám mục và các bạn, tử đạo

10Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

11Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gio-an XXIII, giáo hoàng

12Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

13Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

14Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm

n

Thánh Ca-lít-tô I, giáo hoàng, tử đạo

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

15Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

16Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

n

Thánh Hét-vích, nữ tu

n

Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc, trinh nữ

17Thứ BaN

Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo

18Thứ TưK

Thánh Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng

19Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gio-an Bơ-rê-bớp, và thánh I-xa-ác Gio-gơ, linh mục và các bạn, tử đạo

n

Thánh Phao-lô Thánh Giá, linh mục

20Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

21Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

22Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

23Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

n

Thánh Gio-an thành Ca-pét-ra-nô, linh mục

24Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

n

Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-rét, giám mục

25Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

26Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

27Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm

28Thứ BảyK

Thánh Si-mon và thánh Giu-đa, tông đồ

29Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

30Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

31Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

Tháng Mười Một
Mùa Quanh Năm
1Thứ TưT

Các Thánh Nam Nữ

2Thứ Năm

Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

3Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm

n

Thánh Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ

4Thứ BảyN

Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, giám mục

5Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

6Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

7Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

8Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm

9Thứ NămK

Cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô

10Thứ SáN

Thánh Lê-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh

11Thứ BảyN

Thánh Mác-ti-nô thành Tua, giám mục

12Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

13Thứ Hai

Thứ Hai i trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

14Thứ Ba

Thứ Ba i trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

15Thứ Tư

Thứ Tư i trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

n

Thánh An-béc-tô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

16Thứ Năm

Thứ Năm i trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

n

Thánh Ghê-tơ-rút, trinh nữ

n

Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Tô-cách-lan

17Thứ SáN

Thánh nữ Ê-li-sa-bet nước Hung-ga-ri

18Thứ Bảy

Thứ Bảy i trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm

n

Cung hiến thánh đường thánh Phê-rôthánh đường thánh Phao-lô

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

19Chủ NhậtT

Thánh An-rê Trần An Dũng Lạccác bạn, tử đạo

20Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

21Thứ BaN

Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

22Thứ TưN

Thánh Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo

23Thứ Năm

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

n

Thánh Cô-lum-ban, viện phụ

n

Thánh Cơ-lê-men-tê I, giáo hoàng, tử đạo

24Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

25Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm

n

Thánh Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, trinh nữ, tử đạo

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

26Chủ NhậtT

Lễ Chúa Kitô Vua

27Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

28Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

29Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

30Thứ NămK

Thánh An-rê, tông đồ

Tháng Mười Hai
Mùa Quanh Năm
1Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

2Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm

n

Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy

Mùa Vọng
3Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng

4Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng

n

Thánh Gioan Đa-mát, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

5Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng

6Thứ Tư

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng

n

Thánh Ni-cô-la, giám mục

7Thứ NămN

Thánh Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

8Thứ SáT

Đức Maria vô nhiễm nguyên tội

9Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng

n

Thánh Gio-an Đi-ê-gô

10Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng

11Thứ Hai

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Vọng

n

Thánh Đa-ma-xô I, giáo hoàng

12Thứ Ba

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Vọng

n

Đức trinh nữ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê

13Thứ TưN

Thánh Lu-xi-a, trinh nữ, tử đạo

14Thứ NămN

Thánh Gio-an Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

15Thứ Sá

Thứ Sá trong tuần thứ Hai Mùa Vọng

16Thứ Bảy

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Vọng

17Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng

18Thứ Hai

18 tháng 12 Mùa Vọng

19Thứ Ba

19 tháng 12 Mùa Vọng

20Thứ Tư

20 tháng 12 Mùa Vọng

21Thứ Năm

21 tháng 12 Mùa Vọng

n*

Thánh Phe-rô Ca-na-xi-ô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

22Thứ Sá

22 tháng 12 Mùa Vọng

23Thứ Bảy

23 tháng 12 Mùa Vọng

n*

Thánh Gio-an thành Kê-ty, linh mục

24Chủ Nhật

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng

Mùa Giáng Sinh
25Thứ HaiT

Chúa Giáng Sinh

26Thứ BaK

Thánh Tê-pha-nô, tử đạo tiên khởi

27Thứ TưK

Thánh Gio-an, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng

28Thứ NămK

Các Thánh Anh Hài, tử đạo

29Thứ Sá

Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh

n*

Thánh Tô-ma Béc-két, giám mục, tử đạo

30Thứ Bảy

Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh

31Chủ NhậtK

Thánh Gia Thất: Chúa Giê-su, Đức Maria và thánh Giu-se

T = Lễ trọng   K = Lễ kính   N = Lễ nhớ   n = Lễ nhớ tùy ý   n* = Lễ nhớ tùy ý*

See Also

General Roman Calendar (2023)

© 2023 GCatholic.org

Up